برگزیده همایش ششم

متولد: 5/9/1329 تهران

رشته تخصصی: روانشناسی

 ورود به دانشگاه تهران در سال 1348 فارغ التحصیل در رشته روانشناسی در سال 1351 با حتراز رتبة اول، گذراندن دورة کارشناسی ارشد و دکترای رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا و کسب رتبه ممتاز، بازگشت به ایران در سال 1357 و آغاز همکاری با دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاههای کشور در سال 1373، برنده جایزه جشنواره خوارزمی در سال 1374 به لحاظ تلاش در تهیه هوش آزمای تهران ـ استفرد ـ بینه (به اتفاق دکتر هومن) ، برنده جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی سال 2007 ، تألیف و ترجمه 52 جلد کتاب و انتشار بیش از 250 مقاله علمی، حضور در ده ها کنفراس بین المللی و ایراد سخنرانی و ارائه مقالات متعدد، عضویت در شوراهای فرهنگی و پژوهشی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، مؤسس و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ریاست دانشگاه تهران. در حال حاضر ایشان ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران را عهده دار می باشند.