فهرست و زمان برگزاري همايش هاي چهر ه های ماندگار
 رديف  عنوان

تاريخ برگزاری

 1

همایش اول

19/7/1380

 2 همایش دوم

29/7/1381

 3

همایش سوم

29/7/1382

 4

همایش چهارم

18/7/1383

 5

همایش پنجم

23/8/1384

 6

همایش ششم

23/8/1385

 7

همایش هفتم

19/8/1387

 8

همایش هشتم

27/8/1389