ستاد چهره های ماندگار به منظور تکوداشت چهره های برگزیده همایش ها اقدام به انتشار کتبی به نام هر یک از این عزیران نموده است

بخش انتشارات سایت