دكتر منصور طاهري اناركي

از گروه علوم پايه

شاخه تخصصي مهندسي شيمي

دكتر منصور طاهري اناركي
آخرين مدرک تحصيلي : دكترا
 
سوابق حرفه اي : در كنار فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مدتي مسئوليت رياست بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز را بعهده داشته و در هيأت مميزه دانشگاه و همچنين عضو هيأت تحريريه مجله علوم و تكنولوژي اين دانشگاه بوده اند. ايشان همچنين مشاوره پروژه سيلوي اكبر آباد و محيط زيست كارخانجات سيمان فارس و اداره كل محيط زيست استان فارس را عهده دار بوده اند. از افتخارات علمي دكتر طاهري مي توان به انتخاب ايشان بعنوان مهندس شيمي برجسته از طرف انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران در سال 1371 اشاره كرد. علاوه بر اين بعنوان مدرس برجسته سال 70 از طرف دانشگاه شيراز انتخاب شدند. از فتخارات ديگر ايشان دريافت جايزه آبادي از طرف وزير مسكن و شهرسازي در سال 1374 و جايزه دكتر ابتكار از طرف فرهنگستان علوم در سال 1381 مي باشد.