دكتر ناصر سيم فروش

از گروه علوم پزشكي

شاخه تخصصي اورولوژي

دكتر ناصر سيم فروش
آخرين مدرک تحصيلي : دكترا
 
سوابق علمي : اتمام دوره متوسطه در سال 1344 و ورود به دانشگاه تهران با كسب رتبة 11 ، فارغ التحصيلي از دانشكده پزشكي در سال 1351 و عزيمت به امريكا براي گذراندن دوره تخصصي در رشته جراحي كليه و مجراي ادراري تناسلي، بازگشت به ايران و راه اندازي مركز درماني بيماري هاي كليه در بيمارستان شهيد لبافي نژاد، مدير گروه اورولوژي دانشگاه/ رئيس بخش اورولوزي مركز پزشكي شهيد دكتر لبافي نژاد، رئيس بخش پيوند كليه اين مركز و عضو هيأت مديره انجمن بين المللي اندواورولوژي و رئيس انجمن اندويورولوزي ايران، چاپ تعداد 86 مقاله بين المللي و تعداد 50 مقاله داخلي، ايراد 201 سخنراني در كنگره هاي داخلي 110 سخنراني در كنگره هاي بين المللي.