در جمع کوچک و صمیمی ستاد چهره های ماندگار و  برخی استادان و نویسندگان در رستوران برج میلاد جشن تولد 94 سالگی استاد فرزانه و چهره ماندگار ادبیات دوره اول همایش برگزار شد. در این نشست استاد احمد سمیعی گیلانی به ذکر خاطراتی از دوران های مختلف زندگی خود پرداخت و در پایان چند عکس با همراهان گرفته شد. استادان و نویسندگان موسی اسوار، حسن میر عابدینی؛ سایه اقتصادی نیا و دکتر سعید رضوانی در این جمع شرکت داشتند.