نشریه چهره های ماندگار به صورت ماهانه که به طور مشخص به نخبگان و نام آوران می پردازد به زودی منتشر می شود.

این مجله برای پاسداری از اهداف ستاد چهره های ماندگار که ۲۴۰ نفر بودند، و حفاظت از جایگاه و شان آن ها منتشر خواهد. در حال حاضر مجوز انتشار این مجله را گرفته ام و تلاش داریم تا اولین شماره آن را پیش از عید منتشر کنیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه چهره های ماندگار گفت: آن چه در این مجله مهم است، وجه دیداری و شنیداری آن است. یعنی بیش از آن که دارای مقاله و مطلب باشد، شامل مصاحبه، مناظره و میزگرد خواهد بود. سعی داریم برای هر شماره مجله، بحث های چندجانبه و گفتگو با چهره های نخبه داخلی و خارجی داشته باشیم. بنابراین نشریه چهره های ماندگار، بیشتر یک مجله گفتگومحور خواهد بود

.