شخصيتهاي برگزيده همايش چهره هاي ماندگار

 

علوم انساني

پروفسور فضل‌اله رضا

پروفسور فضل‌اله رضا

شاخه تخصصي ادبيات

دكتر محمد حسن گنجي

دكتر محمد حسن گنجي

شاخه تخصصي جغرافيا

همه شخصيتهاي اين گروه

علوم پايه

دكتر منصور طاهري اناركي

دكتر منصور طاهري اناركي

شاخه تخصصي مهندسي شيمي

دكتر محمد مهدي شيخ جباري

دكتر محمد مهدي شيخ جباري

شاخه تخصصي فيزيك ذرات بنيادي

همه شخصيتهاي اين گروه 

علوم پزشكي

دكتر ناصر سيم فروش

دكتر ناصر سيم فروش

شاخه تخصصي اورولوژي

همه شخصيتهاي اين گروه 

فني و مهندسي

همه شخصيتهاي اين گروه 


هنر

استاد محمود فرشچيان

استاد محمود فرشچيان

شاخه تخصصي مينيـــاتوريست

جليل شهناز

جليل شهناز

شاخه تخصصي موسيقي

استاد علي نصيريان

استاد علي نصيريان

شاخه تخصصي بازيگري

همه شخصيتهاي اين گروه