تمام شخصيتهاي گروه هنر
استاد محمود فرشچيان

استاد محمود فرشچيان ، شاخه تخصصي مينيـــاتوريست ، دوره 1

جليل شهناز

جليل شهناز ، شاخه تخصصي موسيقي ، دوره 2

استاد علي نصيريان

استاد علي نصيريان ، شاخه تخصصي بازيگري ، دوره 2