معرفی موزه و سرای چهره‌های ماندگار    
 

در مجموعه‌ی فرهنگي و تاريخي سعدآباد، عمارتي است مربوط به دوران قاجاريه كه رضا شاه پس از استقرار در تپه عليخان و پس از ساختن كاخ سبز آن را به مجموع هي سلطنتي خود منضم نمود. اين عمارت و ساختمان جنوبي آن مجموعه اندروني و بيروني يك باغ بود هاند. عمارت بيروني اين بنا مشتمل بر يك ساختمان ييلاقي و از سه سو به ايوا نهاي سرپوشيده منتهي م يشود و در قسمت جنوبي قرار دارد. اما عمارتي كه در قسمت شمالي قرار گرفته يعني عمارت اندروني، مقصد بازديد ما از مجموعه بزرگ سعدآباد را تشكيل م يدهد. آمد هايم اينجا تا با دانشمندان، اساتيد و بزرگان ايران زمين آشنا شويم. به اين سرا آماد هايم تا بشناسيم چهر ههاي ماندگار كشورمان را. سراي چهر ههاي ماندگار با هدف آشنايي مردم و نسل جوان با بزرگان و نخبگان كشور در سال 1386 با حضور رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي، مسوولان صدا و سيما، سفرا و كاردانان فرهنگي كشورها، چهر ههاي ماندگار كشور و رييس دانشگاه تهران، رييس دانشگاه صنعتي شريف و برخي روساي فرهنگستا نهاي كشور افتتاح شد. البته دبير ستاد چهر ههاي ماندگار هدف ديگر از را هاندازي چنين موز هاي را فراهم كردن فضايي براي آشنايي رو در روي مشاهير معاصر ايران با يكديگر و با مخاطبانشان و تبادل نظر حول پيرامون مسائل مختلف علمي، فرهنگي و هنري دانسته و مي گويد: « از ابتداي فعاليت موزه سعي بر اين بوده است تا با توجه به امكانات موجود وسايل و آثار مربوط به استادان تهيه و در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گيرد و همچنين با برگزاري جلسات و ميزگردهاي تخصصي پرسش و پاسخ با حضور استادان و صاح بنظران عرص ههاي علمي، فرهنگي به سوالات شرك تكنندگان پاس خهاي لازم ارايه شود .» برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص مهمترين مسايل كشور از جمله معماري و شهرسازي، هنرهاي تجسمي و مسايل علمي- فلسفي از جمله مواردي است كه طي اين چند سال از ابتداي افتتاح اين مجموعه، برگزار شده است. دكتر محمود اسعدي در ادامه با اشاره به اينكه مردم فرهنگ دوست و علاقه مند به علم، درصدد هستند تا هر چه بيشتر با مشاهير معاصر ايران اسلامي و انديشمندان آشنا شوند و بهره هاي لازم را از مطالب و نظرات آنان ببرند، مي افزايد: «در همين زمينه ضرورت دارد تا با فراهم نمودن آثار علمي، تنديس فرزانگان كشور و قرار دادن آنها در موزه سرا به غناي علمي و فرهنگي سرايي از عقيق اصفها چنيهر ههاي ماندگار تهرانگردي 38 آن افزوده شود .» ساخت تنديس چهر ههاي ماندگار از جمل ه كارهاي در دست اقدام اين مجموعه بوده و تا كنون نيز شش تنديس آماده شده است. آن گروه از بازديدكنندگان از مجموع هي تاريخي و فرهنگي سعد آباد كه قصد آشنايي بيشتر با اساتيد كشور را دارند، بخش بيشتري از وقت خود را صرف بازديد از موزه و سراي چهر ههاي ماندگار خواهند نمود. شرح آثار و احوال مشاهير معاصر ايران، عك سها و طر حهاي چهر ههاي ماندگار ايران و CD اين اساتيد كه حاوي زندگينام هي ايشان است در اين مجموعه عرضه م يشود. مسوولان سراي چهر ههاي ماندگار روزانه ب هصورت تمام وقت پاسخگوي سوالات بازديدكنندگان بوده و درصورت نياز آثار مكتوب استادان را به آنها ارايه م يدهند. دكتر اسعدي در پايان تصريح م يكند: «اميد است مسوولان ذيربط و دول تمردان با تامين هزين ههاي مورد نظر در رفع مشكلات پي شرو در زمين ههاي مختلف در اين خصوص توجه و مساعدت لازم را فراهم آورند. مردم شريف و طالب علم ايران، تشن هي دريافت اطلاعات مورد نظر خود در زمين ههاي علمي، فرهنگي و هنري هستند. انتظار ما هم از دولت محترم توجه ويژه به اينگونه مراكز است تا با تامين امكانات مورد نظر رضايت آنان را در بهره وري هر چه بهتر از اين سرا مهيا نمايند. روشن است در صورت تامين بودجه و امكانات عرضه آثار و احوال نخبگان و مفاخر علمي و فرهنگي ايران با شيوه هاي جديد و تكنيكي ميسر شود و نسل جوان ما با ميراث معنوي خود بيشتر آشنا شوند .» ستاد چهر ههاي ماندگار متشكل از همه ارگا نها است و دانشگا ههاي بزرگ ايران مثل صنعتي شريف، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي انجمن حكمت و فلسفه و فرهنگستا نهاي هنر، علوم، زبان و ادب خارجي و علوم پزشكي در اين ستاد هستند و براي انجام همگام و متحد كار فعاليت م يكنند و از آن جايي كه صدا وسيما قدرت نفوذ رسان هيي داشته محمل اصلي كار شده و كار عمد هاي براي متداول شدن تكريم از چهره هاي ماندگار انجام م يدهد. اولين همايش چهر ههاي ماندگار در سال 80 برگزار شد و به صورت پياپي تا سال 87 ادامه داشت و هشتمين دور هي اين همايش در سال 89 برگزار خواهد شد. ساختمان سراي چهر ههاي ماندگار از دو سوي شمال و غرب به ايوا نهاي ستو ندار منتهي م يشود و معماري بنا از نوع دوران تجدد است. عمارت سراي چهر هها و عمارت جنوبي آن پس از تملك توسط رضا شاه به عنوان كاخ اختصاصي به ملكه توران ملك شاهي )همسر دوم رضا خان و مادر عبدالرضا پهلوي( اختصاص يافت. عمارت بيروني محل سكونت ملكه بوده و عمارت اندروني خدم ه ايشان مستقر بودند. بعدها تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كا خها در اختيار نظاميان نزديك محمدرضا پهلوي كه در سعدآباد مستقر بودند، قرار گرفت. مصالح به كار رفته در بنا تركيبي از خشت و آجر است و پوشش بام، خرواي شيرواني است كه با حلب يا ورق شيرواني عايق شده است. اين فرم از پوشش، معرف كاملي از بناهاي ييلاق عيان تهران در شميران كه آب و هواي سردسيري و كوهستاني دارد بوده است. اينك مرمت و حفظ اين بنا توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با حفظ اصالت بنا به اتمام رسيده است.